बतीया माना हो भवानी (भोजपुरी) - श्याम कुंवर भारती

 | 
pic

बतीया माना हो भवानी,

जागा जागा हो भवानी ।

हमरा के मानत होईबू हमरो भवनिया हो,

बचावा आके मोर लाज हो पानी,

जागा जागा हो भवानी।

कब तू बचईबू माई मोर जिंदगनीया हो,

जिनगी मोर काली बनल हो बिरानी,

इज्जतिया राखा हो भवानी,

बतीया माना हो भवानी।

सोनवा के आसन माई फुलवा  डसनिया हो,

रूपवा विशाल माई काली हो कल्याणी,

बचावा भारती हो जवानी,

बतिया माना हो भवानी ।

झुलेलू झूलना माई गाछ निमिया हो,

खाली ना जाए तोर हो बानी,

भगिया जगावा हो भवानी,

बतिया माना हो भवानी ।

- श्याम कुंवर भारती, बोकारो,झारखंड मो.9955509286