पूणि॔का जय हिंदी - डॉ.सलपनाथ यादव

 | 
pic

हिन्दी भाषा बडी़ महान|

कहता सारा हिन्दुस्तान||

सुन लो देश चलाने वालो|

खोल के अपने-अपने कान||

हिन्दी खुद कर रही पुकार|

दो मुझको  मेरा   स्थान||

पूरे देश में लागू   कर दो|

मुझे  दिलाओ सद्सम्मान||

राष्ट्र कि भाषा हिन्दी कर दो|

"प्रेम" सही है यही  निदान ||

- डॉ.सलपनाथ यादव "प्रेम"

अधिवक्ता,जबलपुर, मध्यप्रदेश

मो0_ 9302189724